30.05.2018

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2018 РОКУ

У січні–березні 2018р. підприємствами області в розвиток економіки за рахунок усіх джерел фінансування внесено 1740,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 5,7% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 62,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 32,7%. На капітальний ремонт активів спрямовано 97,6 млн.грн капітальних інвестицій (5,6% загального обсягу).

У нематеріальні активи вкладено 1,1% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 66,5% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик становила 13,0%, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 11,2%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 8,7% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (34,7%), сільського, лісового та рибного господарств (34,2%).

30.05.2018

ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2017 РОЦІ

Упродовж 2017р. на охорону навколишнього природного середовища було витрачено 247 млн.грн, більше половини з яких було використано на очищення зворотних вод, 27% – на поводження з відходами. У загальних витратах підприємств, установ та організацій області 85% становили поточні витрати на охорону природи, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, та 15% – капітальні інвестиції.

Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища були власні кошти підприємств (85%). За рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів було освоєно 75% капітальних інвестицій і здійснено 5% поточних витрат.

За забруднення навколишнього природного середовища підприємствам, організаціям та установам області в 2017р. пред’явлено (нараховано) екологічних платежів на суму 22,7 млн.грн, фактично сплачено 100,7% нарахованих сум (уключаючи кошти, перераховані в рахунок погашення заборгованості за попередні роки).

30.05.2018

ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ

Фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування за січень–березень 2018р. становив 640,1 млн.грн прибутку, що в 2,0 раза більше, ніж за січень–березень 2017р.

Прибутковими підприємствами одержано 862,7 млн.грн прибутків, що на 34,1% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Протягом січня–березня 2018р. збитково працювало 32,4% підприємств. Ними одержано 222,6 млн.грн збитків, що на 31,8% менше, ніж за січень–березень 2017р.


25.05.2018

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2018 РОКУ

У січні–квітні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 406,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2017р. становив 103,0%.

У порівнянні з відповідним періодом 2017р. зросло будівництво інженерних споруд та нежитлових будівель на 31,8% та 4,1% відповідно. Водночас будівництво будівель скоротилося на 3,8%, у т.ч. житлових – на 10,5%.

Більше половини (56,7%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 12,8% – м. Нетішина та 11,7% – м. Кам’янця-Подільського.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 79,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 10,6% та 9,5% відповідно.

25.05.2018

УТВОРЕННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2017 РОЦІ

За попередніми даними протягом 2017р. в області утворилось 928,2 тис.т відходів (на 28,6% менше порівняно з 2016р.), у т.ч. від економічної діяльності підприємств та організацій, які отримали дозволи на утворення відходів, – 783,0 тис.т (на 31,0% менше), у домогосподарствах – 145,2 тис.т (на 12,0% менше). Переважну частину (99,6% від загальної кількості) становлять відходи ІV класу небезпеки, незначну частку (0,4%) – відходи І–ІІІ класів небезпеки, проте саме вони створюють ризики для здоров’я людей і навколишнього середовища.

У розрахунку на один квадратний кілометр у 2017р. від економічної діяльності підприємств та організацій і домогосподарств області утворено 45,0 т відходів (у 2016р. – 63,0 т), на одну особу – 0,7 т (1,0 т).

Упродовж 2017р. утилізовано 397,0 тис.т відходів (на 11,8% менше, ніж у 2016р.), у т.ч. І–ІІІ класів небезпеки – 14,3 т (в 2,4 раза менше). У цілому частка відходів, які були утилізовані, в загальному обсязі утворених відходів у 2017р. становила 42,8% (у 2016р. – 34,6%).

На кінець 2017р. у спеціально відведених місцях чи об'єктах області накопичилось 8,6 млн.т відходів.

25.05.2018

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2018 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–квітня 2018р. у порівнянні з січнем–квітнем 2017р. становив 92,6%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–квітня 2017р. зменшився на 19,8%.

У переробній промисловості в січні–квітні 2018р. виробництво продукції збільшилось на 2,7%, у т.ч. у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 19,6%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,3%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 14,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 12,9%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 5,9%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,3%, машинобудуванні – на 2,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–квітня 2017р. зменшились на 20,2%.


22.05.2018

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2018 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 квітня 2018р. становила 1272,0 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–березня 2018р., чисельність наявного населення скоротилась на 2394 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 2452 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 58 осіб.

Протягом січня–березня 2018р. на Хмельниччині народилось 2710 немовлят, зареєстровано 5162 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,3%), друге – новоутворення (11,9%), третє – зовнішні причини смерті (4,8%).


18.05.2018

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2018 РОКУ

У січні–квітні 2018р. індекс продукції тваринництва становив 97,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 95,7%, у господарствах населення – 99,9%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 33,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,1% менше, ніж у січні–квітні 2017р., вироблено 174,3 тис.т молока (на 2,1% більше) та 359,7 млн.шт яєць (на 1,4% більше).

У січні–квітні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився проти відповідного періоду минулого року на 13,9%, у т.ч. овець та кіз – в 2,2 раза, птиці свійської – на 29,9%, свиней – на 8,9%, проте великої рогатої худоби збільшився на 2,7%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації тварин на забій в цілому по області становило 107,1% (у січні–квітні 2017р. – 117,1%).

За січень–квітень 2018р. в сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, порівняно з січнем–квітнем 2017р. збільшився на 76 кг і становив 1969 кг.

За розрахунками, на 1 травня 2018р. у господарствах усіх категорій налічувалося 244,7 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 132,4 тис. корів, свиней – 319,0 тис., овець та кіз – 34,4 тис., птиці свійської – 8,1 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 травня 2017р. зменшилась на 5,7%, у т.ч. корів – на 3,0%, свиней – на 10,1%, овець та кіз – на 6,9%, птиці – на 14,2%.

У господарствах населення утримувалось 71,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 79,4%, свиней – 49,9%, овець і кіз – 92,4%, птиці всіх видів – 29,1%.


16.05.2018

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В КВІТНІ 2018 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в квітні 2018р. відносно попереднього місяця становив 100,8%, з початку року – 104,0% та 104,4% відповідно.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в квітні п.р. зросли на 1,1%. Найбільше (на 7,3%) подорожчали овочі, з них капуста білокачанна, морква, цибуля ріпчаста, буряк – на 33,1–10,7%. На 3,6% підвищились ціни на м’ясо та м’ясопродукти, зокрема, на свинину – на 6,5%, яловичину – на 4,8%, м’ясо птиці – на 2,8%. У межах 1,6–0,6% збільшились в ціні кондитерські вироби з борошна, хліб, майонез, пшоно, безалкогольні напої, борошно пшеничне, риба та продукти з риби, сало, соняшникова олія. Водночас на 5,5–0,5% подешевшали гречані крупи, яйця, молоко, рис, фрукти, сметана, цукор, сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,6%, а саме: на тютюнові вироби – на 2,0%, алкогольні напої – на 1,1%.

На 2,3% збільшилися ціни на одяг і взуття: на одяг – на 3,1%, взуття – на 1,2%.

Основним чинником зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% було підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 2,3%, водопостачання – на 1,4%, каналізацію – на 1,3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,1% в основному спричинено подорожчанням транспортних послуг на 1,2%. Разом з тим на 1,2% знизились ціни на автомобілі, на 0,3% – на паливо та мастила.

У сфері зв’язку зростання цін на 0,7% пов’язано з підвищенням абонентної плати за послуги мобільного зв’язку на 2,7%.


14.05.2018

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ЗА ДАНИМИ ВИБІРКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ)

Ще в травні 2012 року Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)". Даним нормативним актом введено додаткові обмеження щодо місць, призначених для тютюнопаління та суттєво збільшено штрафи за куріння в недозволених місцях. Проте сприйняття громадянами цих позитивних нововведень і досі є неоднозначним, оскільки частка курців, як у цілому по країні, так і на Хмельниччині, зокрема, все ще залишається вагомою.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводять органи державної статистики впродовж багатьох років, цю шкідливу звичку має майже кожен п’ятий мешканець нашої області у віці старше 12 років (по Україні – теж майже кожен п’ятий). Серед них 40% курять вже понад 20 років, третина – від 11 до 20 років, чверть мають "стаж" від року до 10. Більше половини курців спалюють за добу по 11 сигарет і більше.

Серед лідерів тютюнопаління в Україні опинилися Кіровогорадська та Дніпропетровська області, де майже чверть населення вищевказаного віку мають пристрасть до тютюнових виробів. Водночас найбільшими прихильниками здорового способу життя без тютюну можна вважати мешканців Київщини та Іванофранківщини, де курять по 12–13% населення.

Як же впливають шкідливі звички на фінансове становище родин нашого краю? Скільки ж коштів із бюджету сім’ї зникає в повітрі разом з димом цигарок? Як показали останні результати обстеження, в нашій області сільська родина на тютюнові вироби в середньому щомісяця витрачала 103 грн, міська дещо менше – 93 грн. Якщо підсумувати кошти середньостатистичної родини Хмельниччини на тютюн та алкоголь, то ця сума майже в чотири рази перевищить середньомісячні витрати на освіту та відпочинок і культуру. Цікаво, що ця сума виявилася лише на 3 грн меншою середньомісячних витрат домогосподарств на охорону здоров’я.

Таким чином, як засвідчило відповідне спостереження, на шкоду здоров’ю ми свідомо витрачаємо майже стільки ж коштів, скільки на його підтримку та значно більше, ніж на інтелектуальний і духовний розвиток особистості – чи не парадокс?


05.05.2018

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У БЕРЕЗНІ 2018 РОКУ

У березні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 554,7 млн.грн (94,5% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 73,0 млн.грн.

На кінець березня 2018р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 133,0 млн.грн, за постачання природного газу – 131,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 38,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,0 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 0,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 75,5 млн.грн.


04.05.2018

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У БЕРЕЗНІ 2018 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2018р. становила 6875 грн, що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), проте на 18,0% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в березні 2018р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (9817 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (9319 грн), промисловості (8682 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (7116 грн). Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14084 грн) і перевищував середньообласний показник в 2,0 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності перебував у межах 49,2–67,3% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у березні 2018р. порівняно з лютим 2018р. збільшилась на 6,5%, відносно березня 2017р. – на 8,8%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 квітня п.р. становила 5,6 млн.грн, або 0,4% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2018р.

У структурі загальної суми заборгованості 80,9% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 14,0% – на економічно активних підприємствах та 5,1% – на економічно неактивних підприємствах.

Вчасно не отримали заробітну плату 135 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 5754 грн, або 83,7% від середньої заробітної плати за березень 2018р.При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове

© 2000-2018, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi