Архів : 2010 2011 2012 2013

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
за 2014 рік

(тис. грн.)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість  –1299310,7 19568228,7 –6,6
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів –9118,4 275928,8 –3,3
Переробна промисловість  –1376040,9 16371534,0 –8,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

254672,8 4938122,0 5,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

50249,1 914530,0 5,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–8385,3 414613,9 –2,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

...1 ...1 ...1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...1 ...1 ...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–2200307,5 6483911,3 –33,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 

–19890,1 1236414,0 –1,6

машинобудування

473540,2 1799612,5 26,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

27548,7 340431,5 8,1

виробництво електричного устатковання

387935,3 935475,2 41,5

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

45685,6 276690,1 16,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

12370,6 247015,7 5,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

62702,9 506346,4 12,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 102937,2 2688935,3 3,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами –17088,6 231830,6 –7,4
_________________
1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.