Архів : 2010 2011 2012 2013 2014

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
за 2015 рік

(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість1 –1335002,4 24133899,6 –5,5
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 14846,3 372134,9 4,0
Переробна промисловість  –1428345,1 20329981,1 –7,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

377810,5 4935888,8 7,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

83548,4 1068926,3 7,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

22004,8 315791,4 7,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

...2 ...2 ...2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...2 ...2 ...2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–2450876,4 9282844,0 –26,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 

120189,3 1582538,3 7,6

машинобудування

321425,6 2380098,9 13,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

65742,4 642182,9 10,2

виробництво електричного устатковання

116691,5 924869,7 12,6

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

91071,7 392529,3 23,2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

47920,0 420517,0 11,4

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

68247,2 689049,1 9,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 96170,5 3161386,8 3,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами –17674,1 270396,8 –6,5
_________________
1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.