Архів : 2017 2018 2019

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2020 році

(у фактичних цінах; тис.грн)

  Код за КВЕД-2010 Капітальні інвестиції Поточні витрати
Усі види економічної діяльності   60990,4 319278,9
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство А 15,7 1162,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів В 5,6 794,3
Переробна промисловість С 9774,6 23446,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 8538,9 32686,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 27470,4 219407,1
Будівництво F 93,5 847,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 2,1 1,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 1076,3 2012,1
Тимчасове розміщування й організація харчування I
Інформація та телекомунікації J
Фінансова та страхова діяльність K
Операції з нерухомим майном L 67,1 1226,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 125,0 6207,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 5095,5 24754,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 4472,7 2656,5
Освіта P 191,9 2200,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 3445,8 1197,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S 615,3 678,5