Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря у 2017 році

  Обсяги викидів1 У % до 2016р.
Усього, т 21071,7 96,9

у тому числі

   

метали та їх сполуки

13,6 73,2

з них

   

свинець

0,1 115,3

мідь

0,3 115,7

нікель

0,2 113,0

хром

0,5 113,2

цинк

0,3 87,8

арсен

0,2 109,7

метан

2368,6 107,0

неметанові леткі органічні сполуки

1074,6 87,5

оксид вуглецю

6024,7 106,8

діоксид та інші сполуки сірки

3043,9 73,5

з них

   

діоксид сірки

2465,3 59,7

сполуки азоту

5717,4 103,8

з них

   

оксиди азоту2

5272,4 103,1

оксид азоту

108,6 151,5

аміак

284,5 88,8

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

2814,9 94,8

стійкі органічні забруднювачі

0,4 95,3

з них

   

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

інші

13,6 118,3
Крім того, діоксид вуглецю, млн.т 2,3 97,2

____________
1 Від  стаціонарних джерел забруднення.
2 У перерахунку на NO2.