Архів : 2016 2017

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у 2017 році

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

37631754,8

100,0

Добувна та переробна промисловість;
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

37336361,4

99,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

24759268,9

65,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

515676,5

1,4

Переробна промисловість

C

24243592,4

64,4

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 9470083,1 25,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 742732,7 2,0

виготовлення   виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 1067470,1 2,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 227927,8 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 5906321,2 15,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 2304328,3 6,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 3326574,1 8,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12577092,5 33,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

295393,4 0,8