Архів : 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості
за 2017 рік

(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість  1853866,5 33390435,5 5,6
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 2040,5 733910,3 0,3
Переробна промисловість  2016203,6 24992026,5 8,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

429622,1 9326500,2 4,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

180648,7 1886710,5 9,6

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

21666,5 514403,4 4,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

...1 ...1 ...1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...1 ...1 ...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

749726,8 6338061,2 11,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 

146844,6 2207593,3 6,7

машинобудування

283793,3 3340444,2 8,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

64369,7 680264,9 9,5

виробництво електричного устатковання

140195,0 1785892,0 7,9

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

61779,2 566875,7 10,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

17449,4 307411,6 5,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

177416,6 1279299,5 13,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –156205,6 7284800,8 –2,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами –8172,0 379697,9 –2,2
_________________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.